Mis on Schengeni Infosüsteem (SIS)?

PrintPDF Jaga

Kaitsmaks liikmesriikide julgeolekut ning tõkestamaks kuritegevust, on loodud Schengeni Infosüsteem (SIS). Infosüsteemile on pandud ülesandeks tagada Schengeni õigusruumis avalik kord, turvalisus ja isikute vaba liikumine. See annab Schengeni riikide politsei- ja tollitöötajatele võimaluse kiireks infovahetuseks.

Schengeni viisa väljastamisest keeldutakse, kui viisataotleja on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja. Keeldutakse ka juhul, kui isik on kantud nimekirja riigi poolt, kelle territooriumile sisenemiseks ta konkreetselt viisat ei taotle. Ka riikide kodanikele, kes Schengeni ruumi saabumiseks viisat ei vaja, kuid kes on kantud SISi sissesõidukeeldude nimekirja, võidakse keelata Schengeni ruumi sisenemine.

SIS-i sisestatakse:
1. tagaotsitavad esemed ja isikud;
2. sissesõidukeeluga välismaalased;
3. kadunud või ajutist kaitset vajavad isikud (eelkõige alaealised ja piiratud teovõimega isikud);
4. tunnistajad ja teised isikud, kellel on kohustus ilmuda kohtusse kriminaalmenetluse raames;
5. varjatud jälgimise all olevad ja erikontrolli vajavad isikud, seoses kuritegevuse vastase võitluse või rahutuste vältimisega.

Sisestatud andmete pikim võimalik säilitustähtaeg on 10 aastat.

SIS-i ei tohi sisestada andmeid järgneva kohta:
1. rassiline kuuluvus;
2. poliitilised vaated;
3. usulisi või muid veendumusi kirjeldavad andmed;
4. andmeid tervisliku seisundi kohta;
5. andmeid seksuaalelu kohta.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner