Informeeritud nõusolek isikuandmete töötlemiseks

PrintPDF Jaga

Materjalid on täiendamisel! Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse kohase nõusoleku küsimise osas koostatud kontrollnimekiri on saadaval andmekaitse reformi rubriigis.

Inimese tahteavaldust, millega ta lubab oma isikuandmeid töödelda, nimetatakse informeeritud nõusolekuks. Informeeritud nõusolek peab olema kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui vorminõude järgmine ei ole andmetöötluse erilise viisi tõttu võimalik.

Delikaatsete isikuandmete töötlemiseks tuleb isikule seda selgitada ning võtta selle kohta kirjalikku taasesitamist võimaldav nõusolek. Kui nõusolek antakse koos teiste tahteavaldustega, peab isiku nõusolek delikaatsete isikuandmete töötlemiseks olema selgelt eristatav.


Konkreetse andmetöötluse juhu jaoks sobiva nõusoleku vormi koostamisel on oluline jälgida järgmist:

1. vorm peab olema kooskõlas andmetöötlemise spetsiifikaga;

2. andmesubjektile esitatav teave peab olema lihtsalt mõistetava keelekasutusega.

Eesmärgiks peab olema tagada, et andmesubjekt saaks teabest aru. See võimaldaks tal teha informeeritud otsuseid. Oluline on, et erivajadustega inimestele antaks teavet neile sobival ja kohasel viisil.

Enne andmesubjektilt isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimist peab andmetöötleja andmesubjektile tegema teatavaks isikuandmete töötleja (nii vastutava- kui volitatud töötleja) või tema esindaja nime, aadressi ja muud kontaktandmed. Nõusoleku vormis peavad olema selgelt määratletud ja esitatud andmed selle kohta:

• milliste isikuandmete töötlemiseks luba antakse;

• milline on andmete töötlemise eesmärk;

• kes on need isikud, kellele andmete edastamine on lubatud;

• millised on tingimused andmete edastamiseks kolmandatele isikutele;

• millised on andmesubjekti õigused tema isikuandmete edasise töötlemise osas.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner