10 tööpõhimõtet

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaator peaks esitama endale 10 kontrollküsimust.
Leides neile küsimustele vastused ja probleemkohtadele lahendused, on koordinaatori töö ülesanded tõhusalt täidetud.

10 küsimust koordinaatorile:

1. Kas Teil on oma asutuses isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise alal osakondadeülene koordineerimisõigus; kas suhtlete sel alal oma kolleegidega ning kas kogu asutus on Teie rollist teadlik?

2. Kuidas instrueerite uusi töötajaid isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal ning kuidas saavad olemasolevad töötajad sel alal vajalikku täiendkoolitust?

3. Kas analüüsite, mis mõjutab teabenõuete esitamise ja võrgulahe külastuste arvu (rohkem teavet võrgulehele, dokumendiregistri muudatused...)?

4. Kas kogute ja analüüsite avaliku teabe alal tagasisidet ja ettepanekuid asutuse klientidelt
(asutuse tegevuse sihtrühmadelt)?

5. Kas dokumendihaldus (IT) toetab isikuandmete kaitse ja avaliku teabe nõuete täitmist piisavalt; kas olete tegelenud selle täiustamisega?

6. Kas Teie asutuses toimib rutiinne töökorraldus avaldamaks/uuendamaks võrgulehel ja www.eesti.ee teabeväravas teavet; kas jälgite sellest kinnipidamist; kas avaldajad on teadlikud avaldamise piiranguist (isikuandmed, jõustamata või vaidlustatud aktid jms)?

7. Kas jälgite teabenõuetele vastamise tähtaegadest kinnipidamist, tähtaegade korrektset pikendamist; kas teabenõuetele vastajad oskavad ise eristada teabenõudeid muud liiki dokumentidest (eeskätt selgitustaotlustest) ning kas neid on õpetatud käitlema dokumenti, milles on korraga nii teabenõue kui muud liiki dokument.

8. Kas Teie asutuse võrgulehel on koht teabenõuete esitamiseks; kas seal on arusaadav selgitus selle kohta, mis on teabenõue, ning kas seal on viidatud, mismoodi teabenõudja saab teabevaldaja tegevust vaidlustada?

9. Kas asutusel on välja töötatud oma privaatsuspoliitika, mison sõnastatud lihtsas keeles, on võrreldav teiste asutustega ning kajastab tegelikku praktikat?

10 Kas osalete koordinaatorite võrgustiku tegevuses?

Ülaltoodud küsimused tutvustavad isikuandmete kaitse ja teabe avalikustamise koordinaatori ülesandeid. Kui asutus on määranud mitu koordinaatorit, siis neist üks on kontaktisikuks Andmekaitse Inspektsioonile.

Koordinaator võib, aga ei pruugi olla samaaegselt delikaatsete isikuandmete kaitse eest vastutav isik isikuandmete kaitse seaduse § 30alusel, sest viimased on enamasti andmeturbe asjatundjad ning nende ülesanded ei hõlma avaliku teabe suunda.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner