Kontaktandmed tähitud kirjadel

PrintPDF Jaga

Siseriiklike tähitud kirjasaadetiste edastamisel märgitakse saadetisele saaja mobiiltelefoninumber või e-postiaadress, mis võimaldab elektrooniliselt edastada saajale saadetise saabumise teate.

Postiseaduse § 34 sätestab isikuandmete töötlemise nõuded postiteenuse osutamisel, mille kohaselt võib postiteenuse osutaja isikuandmeid töödelda teenuse osutamiseks ja/või neid kasutada muudel eesmärkidel. Postiteenuse osutaja võib andmeid edastada kolmandatele isikutele üksnes seaduses sätestatud juhtudel ja korras. Samuti on postiteenuse osutajatel saladuse hoidmise kohustus.

Kuna kontaktandmed nagu postiaadressid, telefoninumbrid ja e-postiaadressid ongi selleks, et isikutega suhelda ja neile teateid edastada, siis inspektsioon ei näe siin vastuolu isikuandmete töötlemise põhimõtetega juhul, kui kirja saatja on kontaktandmed saanud õiguslikul teel ja kontrollinud, et kirjale lisatav telefoninumber või e-postiaadress kuulub kirja adressaadile.

Kindlasti tuleks aga minimaalsuse ja eesmärgikohasuse põhimõttest lähtuvalt märkida telefoninumber või e-posti aadress ainult tähitud kirjadele, mitte valimatult kõigile kirjadele, millisel juhul võib andmetele olla juurdepääs ka kolmandatel isikutel (näiteks lihtkirjana edastatavad kirjad, mis edastatakse adressaadi postkasti).


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner