Statistika

PrintPDF Jaga
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016 2017 sh 2017 IKS/ESS/AvTS*
Juhendiloome, poliitikanõustamine  
Juhendid 4 12 6 4 1 2 2 / - / -
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27 34 21 / 0 / 13
Teavitustöö  
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded 817 1370 1144 1369 1417 1520 1297 / 20 / 203
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419 1527 1303 / 51 / 173
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79 148 108 / 2 / 38
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23 17 10 / 2 / 5
Järelevalvetöö  
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5 5 4 / - / 1
     sh ringkirjade adressaate       149 34 37 26 / - / 11
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9 10 7 / - / 3
     sh seiratute arv       412 148 129 64 / - / 65
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) 404 550 413 446 390 462 190 / 126 / 146
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86 149 78 / 20 / 51
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24 1 1 / - / -
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33 45 35 / - / 10
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56 125 62 / 25 / 38
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59 64 43 / 3 / 18
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26 35 35 / - / -
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16 9 9 / - / -
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16 4 3 / 1 / -
Loa- ja erimenetlused  
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540 547 641  
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139 99  
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18 54  
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18 22  
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10 8  

 

* IKS / ESS / AvTS - märgib 2017. aasta töömahu jaotust isikuandmete kaitse seaduse (IKS), elektroonilise side seaduse (ESS) ning avaliku teabe seaduse (AvTS) kohaldamise vahel.

Tutvu ka eraelu kaitse ja avaliku teabe alase kriminaalstatistikaga aastatest 2003-2013

 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner