Õigusaktid

PrintPDF Jaga

Eesti Vabariigi põhiseadus - Isikuandmete kaitset tagavad eeskätt § 26 (pere- ja eraelu kaitse), § 19 (õigus vabale eneseteostusele) ning § 44 lg 3 (õigus tutvuda enda kohta asutustesse kogutud andmetega). Juurdepääsu avalikule teabele tagab § 44 lg 2. 

Avaliku teabe seadus - Normib ligipääsu avalikule teabele ja selle piiranguid, avaliku teabe taaskasutamist ning avaliku sektori andmekogude pidamist ning järelevalvet eelneva üle. 

Isikuandmete kaitse seadus - Normib isikuandmete kaitset ja järelevalvet ning Andmekaitse Inspektsiooni seisundit. 

Elektroonilise side seadus - Elektroonilise otseturustuse järelevalve ja sideettevõtjate isikuandmete alaste rikkumiste järelevalve. 

Täpsemat informatsiooni eraelu kaitset puudutavate õigusaktide kohta leiate siit, täpsemat informatsiooni avalikku teavet puudutavate õigusaktide kohta leiate siit ja täpsemat teavet muude õigusaktide kohta, mis panevad Andmekaitse Inspektsioonile lisaülesandeid, leiate siit.


Isikuandmete kaitse üldmäärus  - 14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner