Sa oled siin

Õigusaktid

20.07.2020
Inspektsioon lähtub oma tegevuses järgmistest õigusaktidest
 
Eesti Vabariigi põhiseadus - Isikuandmete kaitset tagavad eeskätt § 26 (pere- ja eraelu kaitse), § 19 (õigus vabale eneseteostusele) ning § 44 lg 3 (õigus tutvuda enda kohta asutustesse kogutud andmetega). Juurdepääsu avalikule teabele tagab § 44 lg 2. 
 
Isikuandmete kaitse üldmäärus- Otsekohalduv üleeuroopaline õigusakt. 
 
Isikuandmete kaitse seadus - Normib isikuandmete kaitset ja järelevalvet ning Andmekaitse Inspektsiooni tegevust. 
 
Avaliku teabe seadus - Normib ligipääsu avalikule teabele ja selle piiranguid, avaliku teabe taaskasutamist ning avaliku sektori andmekogude pidamist ning järelevalvet eelneva üle. 
 
Elektroonilise side seadus - Elektroonilise otseturustuse järelevalve ja sideettevõtjate isikuandmete alaste rikkumiste järelevalve. 
 
 

Teisi rahvusvahelisi õigusakte eraelu kaitse alal 

Euroopa Liidu leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 39 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 
 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 7 tagab pere- ja eraelu ning kodu puutumatuse ja sõnumisaladuse. Artikkel 8 tagab eraldi õiguse isikuandmete kaitsele. 
 
Euroopa Liidu toimimise leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 16 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) + muudatused direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ - Elektroonilise side valdkonnas isikuandmete kaitset normiv eridirektiiv, mis täiendab isikuandmete kaitse alast üldist direktiivi 95/46/EÜ. 
 
Arvutikuritegevusevastane konventsioon (EN konventsioon nr. 185) - Ühtlustatakse arvutikuritegude nimekirja, normitakse riikidevahelist koostööd.
 
Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon (EN konventsioon nr. 164) – Normitakse inimõiguste ja inimväärikuse kaitset bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel. Lisaprotokoll keelab inimese kloonimise.
 
Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon (EN konventsioon nr 5) - Artiklis VIII käsitletakse samu õigusi, mis rärgmise dokumendi artiklis XII, lisaks lubatud kitsenduste loetelu.
 
Inimõiguste ülddeklaratsioon - Artiklis XII tagatakse õigus era- ja pereelule, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele, au ja hea nime kaitsele.
 
Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon (EN konventsioon nr. 108) + konventsiooni lisaprotokoll - Euroopa Nõukogu keskne leping isikuandmete kaitse alal. Lisaprotokolliga täpsustatakse andmete piiriülest liikumist ja reguleeritakse järelevalveasutusi.
 
 

Avalikku teavet puudutavad rahvusvahelised õigusaktid

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 42 tagab ligipääsu Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja Nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta + muudatused direktiiviga 2013/37/EL

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjades kohtu poole pöördumise konventsioon (PDF) (Århusi konventsioon)

Korruptsioonivastane konventsioon - Artiklid 5, 7, 9 ja 10 käsitlevad avaliku sektori läbipaistvust korruptsiooni ennetuse meetmena. Artikli 6 kohaselt asutavad osalisriigid tõhusalt ja sõltumatult tegutsevaid ennetustöö asutusi (sh avaliku sektori läbipaistvuse tagamiseks).

Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele Rec(2002)2 juurdepääsust ametlikele dokumentidele (inglise keelne)

Euroopa Komisjoni rakendusotsus, millega kehtestatakse juurdepääsetavuse avalduse näidis ja mis käsitleb avalike sektori veebilehtedele ja mobiilirakendustele juurdepääsetavust

Siseriiklikud õigusaktid, millega Andmekaitse Inspektsioon töös arvestab

Rahvastikuregistri seadus - Arvamuse avaldamine registri volitatud töötleja määramise kohta, registri pidamise lepingu kooskõlastamine, erandlikele andmetöötluslepingutele loa andmine.

Inimgeeniuuringute seadus - Andmetele koodi genereerimise meetodi kooskõlastamine.

Keskkonnaregistri seadus - Arvamuse avaldamine registri volitatud töötleja määramise kohta, loa andmine isikuandmete ristkasutuseks.

Riikliku statistika seadus - Statistikanõukogus osalemine.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 „Kodanikualgatuse kohta“ rakendamise seadus - Kodanikualgatuse veebipõhise toetusavalduse kogumise süsteemi vastavuse tõendamine.

Rahvusvahelised õigusaktid, millega Andmekaitse Inspektsioon töös arvestab

Euroopa Liidu lepingu artikli K.3 alusel koostatud infotehnoloogia tollialase kasutamise konventsioon - Normib tolliinfosüsteemi loomist ja pidamist. Tolliinfosüsteemi ühine järelevalveasutus koosneb liikmesriikide andmekaitseasutustest.
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 603/2013 - normib varjupaigataotluste esitanute sõrmejälgede võrdlemiseks infosüsteemi loomist. Infosüsteemi „Eurodac“ järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 767/2008, mis käsitleb viisainfosüsteemi (VIS) ja liikmesriikidevahelist teabevahetust lühiajaliste viisade kohta (VIS määrus) - Normib lühiajaliste viisade alase teabe vahetamist liikmesriikide vahel. Viisainfosüsteemi järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist - Normib Schengeni konventsiooni osalisriikide ühispiiridel kontrolli kaotamise kompenseerimiseks sisejulgeolekualase infosüsteemi loomist ja pidamist. Schengeni infosüsteemi järelevalvet korraldatakse liikmesriikide andmekaitseasutuste ja Euroopa andmekaitseinspektori koostöös.
 
Nõukogu otsus 2009/371/JSK, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (Europol) - Normib Europoli konventsiooni alusel piiriülese raske kuritegevusega võitlemiseks Euroopa Politseiameti loomist ning tema korraldatavat teabevahetust. Europoli ühine järelevalveasutus koosneb liikmesriikide andmekaitseasutustest ja Euroopa andmekaitseinspektorist.