Teadusuuring

PrintPDF Jaga

Alates 15.01.2019 jõustub uus isikuandmete kaitse seadus, mis muudab teadusuuringulubade taotlemise korda. Juhul, kui uuringu läbiviimiseks kogutakse eriliigilisi isikuandmeid, siis annab loa uuringu läbiviimiseks vastava valdkonna eetikakomitee. Eetikakomitee puudumisel annab loa Andmekaitse Inspektsioon.

Inspektsiooni juhendmaterjalid on sellest tulenevalt täiendamisel!

Isikuandmete töötlemist teadusuuringutes reguleerib isikuandmete kaitse seaduse § 16. Lisaks on Andmekaitse Inspektsioon koostanud juhise, mis käsitleb isikuandmete töötlemist teadusuuringus ning inspektsioonilt teadusuuringu loa taotlemist.

Eelkõige tuleks teadusuuringute all silmas pidada teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses nimetatud teadustegevuse eesmärgil korraldatavaid uuringuid. Teadusuuringuid saavad teha teadus- ja arendusasutused, kes on registreeritud Eesti Teadusportaalis.

Uuringuks ei ole vaja taotleda inspektsiooni luba, kui isikuandmeid töödeldakse teadusuuringus isiku nõusolekul. Sellisel juhul rakendub isikuandmete töötlemise üldine regulatsioon, seega on taoliste uuringute puhul isikute õigused juba andmekaitse üldreeglitega piisavalt kaitstud ning neil on alati võimalus keelduda uuringus osalemisest.

Kui teadusuuring viiakse läbi umbisikustatud andmetega (st isik on tähistatud tunnusega, mis ei võimalda teda tuvastada), siis neid andmeid ei loeta seaduse mõistes isikuandmeteks ning andmete kasutamiseks ei ole seega vaja isiku nõusolekut, inspektsiooni luba ega delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimist. Selleks, et antud sätet kohaldada, tuleb isikuandmed kodeerida enne, kui need antakse teadusuuringu läbiviijale.

Andmekaitse Inspektsioonilt on vaja taotleda luba teadusuuringu läbi viimiseks juhul, kui uuringu käigus töödeldakse umbisikustamata isikuandmeid ilma isiku nõusolekuta.

Täpsemat infot teadusuuringu loamenetluse kohta saate inspektsiooni koostatud juhisest. Teadusuuringu loa taotlemiseks tuleb inspektsioonile esitada taotlus (koos selle juurde käivate lisadega).


Loa taotlemisel tekkivate küsimuste korral saab nõu küsida vaneminspektor Kristjan Kütilt telefonil 627 4134 või e-posti aadressil info@aki.ee.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner