Õigusaktid

PrintPDF Jaga

Isikuandmete kaitse üldmäärus - 14.04.2016 kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.Euroopa Liidu õigusakte eraelu kaitse alal (tähestikulises järjekorras)

Euroopa Liidu leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 39 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 7 tagab pere- ja eraelu ning kodu puutumatuse ja sõnumisaladuse. Artikkel 8 tagab eraldi õiguse isikuandmete kaitsele. 

Euroopa Liidu toimimise leping (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 16 volitab Euroopa Liitu kehtestama õigusnorme isikuandmete kaitse ja piiriüleste liikumiste alal. Nende täitmist peab valvama sõltumatu järelevalveasutus. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta - Normib isikuandmete kaitset Euroopa Liidu institutsioonides.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta + muudatused määrusega 1882/2003 - Euroopa Liidu üldine direktiiv isikuandmete kaitse alal. Elekroonilise side alal täiendab seda eridirektiiv 2002/58/EÜ.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset side sektoris (eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitlev direktiiv) + muudatused direktiividega 2006/24/EÜ ja 2009/136/EÜ - Elektroonilise side valdkonnas isikuandmete kaitset normiv eridirektiiv, mis täiendab isikuandmete kaitse alast üldist direktiivi 95/46/EÜ. 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/24/EÜ, 15. märts 2006, mis käsitleb üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste või üldkasutatavate sidevõrkude pakkujate tegevusega kaasnevate või nende töödeldud andmete säilitamist ja millega muudetakse direktiivi 2002/58/EÜ (Euroopa Kohtu otsusega KEHTETU

Nõukogu raamotsus 2008/977/JSK kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta

Rahvusvahelisi õigusakte eraelu kaitse alal (tähestikulises järjekorras)

Arvutikuritegevusevastane konventsioon (EN konventsioon nr. 185) - Ühtlustatakse arvutikuritegude nimekirja, normitakse riikidevahelist koostööd.

Eraelu kaitse ning piiriüleste isikuandmevoogude juhend - OECD keskne soovitus isikuandmete kaitse alal.

Inimõiguste ja biomeditsiini konventsioon (EN konventsioon nr. 164) – Normitakse inimõiguste ja inimväärikuse kaitset bioloogia ja arstiteaduse rakendamisel.  Lisaprotokoll keelab inimese kloonimise.

Inimõiguste ja põhivabaduste konventsioon (EN konventsioon nr 5) - Artiklis VIII käsitletakse samu õigusi, mis rärgmise dokumendi artiklis XII, lisaks lubatud kitsenduste loetelu.

Inimõiguste ülddeklaratsioon - Artiklis XII tagatakse õigus era- ja pereelule, kodu ja kirjavahetuse puutumatusele, au ja hea nime kaitsele.

Isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon (EN konventsioon nr. 108) + konventsiooni lisaprotokoll - Euroopa Nõukogu keskne leping isikuandmete kaitse alal. Lisaprotokolliga täpsustatakse andmete piiriülest liikumist ja reguleeritakse järelevalveasutusi.

Ministrite Komitee soovitus nr R (87) 15 liikmesriikidele, millega reguleeritakse isikuandmete kasutamist politseivaldkonnas

Ministrite Komitee soovitus nr R (89) 2 liikmesriikidele tööhõive otstarbel kasutatavate isikuandmete kaitse kohta

Ministrite Komitee soovitus nr R (99) 5 liikmesriikidele eraelu puutumatuse kaitse kohta Internetis


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner