Sa oled siin

Automatiseeritud otsused ja profiilianalüüs

29.10.2019

Teil on õigus, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, välja arvatud juhul, kui automatiseeritud otsus põhineb konkreetsel seadusel. 

Automatiseeritud otsustamist koos profiilianalüüsiga kasutatakse sageli panganduses ja maksunduses, aga ka tervishoius ja teistes sektorites. Kuigi see võib olla tõhusam, võib see piirata inimese õigusi või valikuid ning olla vähem läbipaistev

 

Pange tähele!

Automatiseeritud töötlusel põhinev otsus tehakse infotehniliste vahenditega ja ilma inimese sekkumiseta. Profiilianalüüs tähendab, et Teiega seotud asjaolusid hinnatakse prognoosi tegemiseks, isegi kui mingit otsust ei tehta. Näiteks on profiilianalüüsiga tegemist juhul, kui ettevõte või organisatsioon hindab mingeid inimese omadusi nagu vanust, sugu ja pikkust või liigitab teda mingisse kategooriasse.

 

Millal võib teha automatiseeritud otsuseid ning profiilianalüüsi?

Teil on õigus, et Teie suhtes ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automaatsel töötlusel või  profiilianalüüsil ning põhjustab õiguslikke tagajärgi.

Automaatotsuste, sh profiilianalüüsi tegemine on lubatud:

  • Teiega lepingu sõlmimiseks või selle täitmiseks;
  • automaatotsuste tegemine on ettenähtud õigusaktis;
  • olete andnud automaatotsuste tegemiseks ja profiilianalüüsimiseks nõusoleku.

Automaatseid otsuseid ja profiilianalüüsi ei tohi teha eriliigiliste isikuandmetega, välja arvatud kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul või see on vajalik seaduses sätestatud põhjustel avalikku huvi silmas pidades. 

Kuidas toimida sekkumisel?

Teil on alati õigus kontakteeruda vastutava töötlejaga ning küsida selgitusi automaatsete otsuste ning profiilianalüüsi tegemise kohta, väljendada oma seisukohta ning otsust vaidlustada. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Mida kirjutada taotlusse?
  • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
  • Selgituse nõue automaatsustesse sekkumise profiilianalüüsi tegemise loogika ning tagajärgede kohta.
  • Selge nõue otsuse ja/või profiilianalüüsi vaidlustamiseks, kui automaatotsus tehakse ilma teie nõusolekuta, see ei ole vajalik teiega sõlmitud lepingu sõlmimiseks/täitmiseks või tegemist ei ole kohustusega, mis on sätestatud õigusaktis.
Millal peab andmetöötleja vastama ning kas see on tasuline?

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Kui ettevõte või asutus otsustab Teie vastuväiteid mitte arvestada või selgitusi mitte jagada tuleb sellest samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keeldumist tuleb Teile põhjendada ning teavitada õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Selgituste küsimise ja vastuväidete esitamise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on Teie taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane näiteks korduva iseloomu tõttu, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda vastamisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Kui andmetöötleja vastus ei rahulda

Teil on õigus küsida täiendavaid lisaselgitusi ning vajaduse korral teha korduv pöördumine.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.