Sa oled siin

Andmete ülekandmine

29.10.2019

Teil on õigus küsida ettevõttelt enda kohta kogutud isikuandmeid arusaadaval kujul ja vormis ülekandmiseks teisele ettevõttele, mille teenuseid soovite näiteks edaspidi kasutada, kuid Teie andmeid töötleval ettevõttel peab olema selleks toiminguks tehniline valmisolek.

 

Andmete ülekantavuse nõudmiseks peavad olema täidetud teatud tingimused.

  • Andmed peavad olema struktureeritult, üldkasutavas vormingus ning masinloetaval kujul. 
  • Andmed on kogutud Teie nõusolekul või Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, samuti lepingueelsete meetmete võtmiseks.

Pange tähele!

Ülekandmisele ei kuulu mitte ainult andmed, mida olete teenuse saamiseks sisestanud, vaid ka andmed, mis on tekkinud teenuse kasutamise käigus, milleks võivad olla näiteks külastusajalugu, liiklus- ja asukohaandmed, ostude ajalugu jne...

Andmeid saab ühelt ettevõttelt teisele ettevõttele üle kanda vaid juhul, kui see on tehniliselt võimalik ning mahus, mida Teil oleks võimalik saada ka enda kasutusse.

Ülekandmist ei saa nõuda avaliku ülesande täitmise või avaliku võimu teostamise käigus kogutud andmetele.

 

Kuidas toimida andmete ülekandmisteenuse saamiseks?

Esitage andmete vastutavale töötlejale taotlus, kus kirjeldate ära oma soovi. Taotluse võib esitada kas suuliselt või kirjalikult ning oluline on kirjutada selgesõnaliselt, mida täpselt soovite ning millise tähtaja või perioodi jooksul. Soovitame esitada oma taotlus kirjalikult, et jääks maha jälg Teie soovist.

Taotluse saajal on õigus nõuda Teie isiku tuvastamist. See tähendab, et Teilt võib nõuda  digitaalallkirjastatud taotlust või isikut tõendava dokumendi esitamist.

Mida kirjutada taotlusse?
  • Taotleja nimi, isikukood ja kontaktandmed. Isikukood ei ole kohustuslik, aga see võib olla oluline, et eristada Teid samanimelistest isikutest.
  • Milliseid andmeid soovite ülekandmiseks.
  • Kas soovite struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul andmeid endale koopiana või soovite nende ülekandmist teisele ettevõttele.
Millal peab andmetöötleja vastama ning kas see on tasuline?

Ettevõte või asutus on kohustatud Teile andmed esitama esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe kuu möödudes pärast taotluse saamist. Andmetöötlejal on õigus Teilt küsida tähtaja pikendust ja vajadusel täpsustada taotlust. Keeruliste ja mahukate taotluste korral võib ühekuulist tähtaega pikendada kuni kahe kuu võrra.

Keeldumise korral Teid samuti teavitada ühe kuu jooksul alates taotluse saamisest. Keelduda saab juhul, kui ettevõttel küsitud isikuandmeid ei ole või kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi, sh ärisaladust ja autoriõigust või andmed ei vasta ülekantavuse tingimustele.

Keeldumist peab Teile põhjendama ning sellega koos teavitama õigusest esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule.

Andmete ülekandmise eest ei tohi küsida tasu. Siiski, kui andmetöötleja hinnangul on taotlus selgelt põhjendamatu või ülemäärane, võib küsida mõistlikku tasu halduskulude katteks või keelduda andmete ülekandmisest, kuid sel juhul on tõendamise kohustus andmetöötlejal. 

Kui andmetöötleja vastus ei rahulda

Teil on õigus taaskord pöörduda, et anda täiendavaid põhjendusi, miks Te soovite, et Teie taotlus rahuldatakse.

Teil on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

 
Oluline meelde jätta!

Andmete ülekandmisel ei saa eeldada, et ettevõte need oma andmebaasist kustutab. Kustutamiseks peate eraldi taotluse esitama.

  •