Õigusaktid

PrintPDF Jaga

Avaliku teabe seadus - Normib ligipääsu avalikule teabele ja selle piiranguid, avaliku teabe taaskasutamist ning avaliku sektori andmekogude pidamist ning järelevalvet eelneva üle.

Avaliku teabe seaduse seletuskiri

 

Rahvusvahelisi ja Euroopa Liidu õigusakte avaliku teabe alal (tähestikulises järjekorras)

Ametlikele dokumentidele juurdepääsu konventsioon (EN konventsioon nr. 205) - Jõustumata. Eesti on konventsioonile alla kirjutanud.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (01.01.2009 jõustunud sõnastuses) - Artikkel 42 tagab ligipääsu Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, Nõukogu ja Komisjoni dokumentidele

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/4/EÜ keskkonnateabele avaliku juurdepääsu ja Nõukogu direktiivi 90/313/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2003/98/EÜ avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise kohta + muudatused direktiiviga 2013/37/EL

Keskkonnainfo kättesaadavuse ja keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjades kohtu poole pöördumise konventsioon (Århusi konventsioon)

Korruptsioonivastane konventsioon - Artiklid 5, 7, 9 ja 10 käsitlevad avaliku sektori läbipaistvust korruptsiooni ennetuse meetmena. Artikli 6 kohaselt asutavad osalisriigid tõhusalt ja sõltumatult tegutsevaid ennetustöö asutusi (sh avaliku sektori läbipaistvuse tagamiseks).

Ministrite Komitee soovitus liikmesriikidele Rec(2002)2 juurdepääsust ametlikele dokumentidele


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner