Auditid

PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon viib läbi isikuandmete kaitse vastavus- ja valmidusauditeid.

Auditid on suunatud suurtele ja tundlikele andmekogudele. Isikuandmete kaitse audit on süsteemne ja sõltumatu ekspertiis, mille eesmärk on teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemisega seotud tegevused asutuses on vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja protseduuridega. Nimetatu peab vastama isikuandmete kaitse seaduse nõuetele.

Audit aitab välja selgitada võimalikud probleemid ja nõrkused asutuse isikuandmete töötlemise juhtimise süsteemis. Auditeerimise eesmärk on probleemide ennetamine ning isikuandmete töötleja turvameetmete alane teadlikkuse tõstmine.

Auditeerimise esimeseks sammuks on vastavusauditi läbiviimine, et hinnata millisel määral vastab auditeeritava asutuse isikuandmete kaitse süsteem (dokumentatsioon) isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetele.

Teiseks sammuks on valmidusaudit, millega tehakse kindlaks, kas isikuandmete töötlemise praktika ka tegelikult vastab organisatsioonis kehtestatud kirjalikele poliitikatele, juhenditele, eeskirjadele ja protseduuridele.

Auditid viiakse läbi Isikuandmete kaitse auditi läbiviimise juhend alusel rahvusvahelisi auditistandardeid järgides.

 

Tutvu auditite kokkuvõtetega:

Põltsamaa valla infoturbe auditi kokkuvõte (2018)

Schengeni infosüsteemi järelevalve kokkuvõte (2017)

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse auditi kokkuvõte (2017)

Tervishoiuteenuse osutajate järelevalve kokkuvõte (2016)

Viisainfosüsteemide järelevalve kokkuvõte (2015)

Tervise- ja perearstikeskuste järelevalve kokkuvõte (2015)

Lääne-Tallinna Keskhaigla audit (2015)

2014. a Ravispaade audit

2014 a. Terviseandmed ja e-Tervise infosüsteem

2014 a. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

2014 a. Tallinna Transpordiamet

2013 a. Tehnilise Järelevalve Amet

2013 a. Rapla Maavalitsus

2013 a. Päästeamet

2013 a. Narva Linnavalitsus

2013 a. Maanteeameti liiklusregister

2012 a. Viljandi Maavalitsuse audit


2012 a. Eesti Haigekassa audit


2011 a. Ida-Tallinna Keskhaigla AS audit


2011 a. Pärnu Linnavalitsuse isikuandmete turvemeetmete audit


2010 a. SA Läänemaa Haigla audit


2010 a. If P&C Insurance AS audit


2010 a. Sotsiaalkindlustusameti audit


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner