Eraisiku võlaandmete avaldamine sotsiaalmeedias

PrintPDF Share

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikele 6 on isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine lubatud üksnes juhul, kui: kolmandal isikul on isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi; isikuandmete edastaja on tuvastanud kolmanda isiku õigustatud huvi, kontrollinud edastatavate andmete õigsust ning registreerinud andmeedastuse. Sama paragrahvi lõike 7 punktis 2 on toodud oluline tingimus, mille kohaselt ei tohi andmete töötlemine ja edastamine kahjustada isiku õigusi ülemääraselt.

Andmekaitse Inspektsiooni hinnangul ei ole alati võimalik tuvastada kõigi võrgulehte külastavate ning eraisikute isikuandmetega tutvuvate isikute õigustatud huvi, kui võrgulehe külastajale võimaldatakse juurdepääs eraisiku isikuandmetele ennast identifitseerimata. Inspektsioon on seisukohal, et eraisiku nime ja pildi kättesaadavaks tegemine piiramatule arvule isikute ringile kahjustab ülemääraselt isiku õigustatud huve.

Isiku maksehäireandmete avaldamise eesmärgiks on võimaldada finantsasutustel, äriettevõtetel ning eraisikutel hinnata teise lepingupoole usaldusväärsust lepinguliste suhete täitmisel, mitte anda teavet tervele ühiskonnale makseraskustesse sattunud inimeste kohta. Antud juhul on eraisiku isikuandmete avalikustamise näol tegemist isiku avaliku häbistamisega ning stigmatiseerimisega. 

Ettevõtte andmed koos juhatuse liikmete nimedega isikuandmete kaitse seaduse kaitsealasse ei kuulu kuna tegemist ei ole eraeluga. 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner