Eraõiguslikud teabevaldajad, riigihanked ja teabenõuded

PrintPDF Share

AvTS § 5 sätestab, kes ja mis osas on teabevaldajad. AvTS § 5 lõikest 2 ja lõige 3 punktist 2 tulenevalt on eraõiguslikud juriidilised isikud teabevaldajad teabe osas, mis puudutab avalike ülesannete täitmist ja riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest saadud vahendite kasutamist.​ 

Kuna riigihangete seadus sätestab nõuded ainult hankemenetluse raames (hankemenetluse lõppemise alused on ära toodud RHS § 29 lg 3), siis peale hankemenetluse lõppemist RHS § 43 lg 4 olevat piirangut enam rakendada ei saa, sest peale hankemenetluse lõppu riigihangete seadus ei kohaldu. Eeltoodu ei tähenda aga seda, et kõik pakkumused sh lisadokumendid muutuksid peale hankemenetluse lõppu automaatselt avalikus, vaid edaspidi tuleks piirangute kehtestamisel lähtuda pakkumuste/dokumentide sisust. Seega peab ka peale hankemenetluse lõppu hankija kaitsma pakkuja edastatud konfidentsiaalset teavet, mis puudutab eelkõige tehnika- või ärisaladusi või ka muud piiranguga teavet. Märgime, et pakkumus ja kvalifitseerimisdokumendid on oma olemuselt erinevad. Seega ei laiene kvalifitseerimisdokumentidele konfidentsiaalsuse nõue. Nende avalikustamisel teistele pakkujatele või väljastamisel teabenõude korras tuleb aga jälgida, et ei avalikustataks neis sisalduda võivat piiranguga teavet. 

Kui mingi dokument sisaldab piiranguga teavet, siis ei tähenda see seda, et üldse teavet ei väljastata. Sellisel juhul kaetakse kinni see osa teabest, millele kehtivad juurdepääsupiirangud ning väljastatakse see osa teabest, millele piirangud ei laiene (AvTS § 38 lg 2).

 

AvTS § 18 sätestab, et teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Sama tähtaeg on sätestatud juhuks, kui teabenõude täitmisest keeldutakse (AvTS § 23 lg 3). Märgime, et kui eraõiguslik isik on mingi teabe osas teabevaldaja, siis tuleb teabenõudena pealkirjastatud pöördumistele siiski vastata. Inimene ei tea, ega peagi teadma, kas tema poolt soovitav teave on avaliku ülesande täitmisega seotud. Asjassepuutumatu on viide riigihanke vaidlustamisvõimalusele. Teabenõudele vastamise menetlus ei ole sellega seotud.

 

Loe AKI vaideotsuse tervikteksti siit.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner