Statistika

PrintPDF Jaga
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 2016
Juhendiloome, poliitikanõustamine
Juhendid 4 12 6 4 1
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35 27
Teavitustöö
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded 817 1370 1144 1369 1417
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 1419
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 79
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18 23
Järelevalvetöö
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5 5
     sh ringkirjade adressaate       149 34
Võrdlevad seired 4 4 6 14 9
     sh seiratute arv       412 148
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) 404 550 413 446 390
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 86
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24 24
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35 33
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299 56
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77 59
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28 26
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16 16
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15 16
Loa- ja erimenetlused
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540 547
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167 139
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29 18
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8 18
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10 10

 

Tutvu ka eraelu kaitse ja avaliku teabe alase kriminaalstatistikaga aastatest 2003-2013

 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner