Statistika

PrintPDF Jaga
TEGEVUSNÄITAJAD 2012 2013 2014 2015 sh 2015 IKS, ESS // AvTS
Juhendiloome, poliitikanõustamine
Juhendid 4 12 6 4  
Arvamused õigusaktide eelnõude kohta 21 30 28 35  
Teavitustöö
Selgitustaotlused, märgukirjad, teabenõuded 817 1370 1144 1369 1124 // 245
Kõned valveametnikule 1160 1344 1141 1136 915 // 154
Nõustamised (ettevõtetele, asutustele) 56 69 34 33 27 // 6
Koolitused (korraldatud või lektorina osaletud) 18 19 24 18  
Järelevalvetöö
Ringkirjad (ilma järelevalvet algatamata) - - - 5  
     sh ringkirjade adressaate       149  
Võrdlevad seired 4 4 6 14  
     sh seiratute arv       412  
Kaebused, vaided, väärteoteated (esitatud) 404 550 413 446 329 // 117
Omaalgatuslikud järelevalveasjad (algatatud) 191 171 152 384 116 // 240
     sh ennetavad andmekaitseauditid 7 6 16 24  
Kontrollkäigud (järelevalves) 23 15 48 35  
Soovitused ja ettepanekud (järelevalves)       299  
Ettekirjutused (reeglina eelneb ettepanek; reeglina sisaldab sunniraha-hoiatust) 187 120 86 77  
     sh registreerimise alal (eelneva ettepanekuta) 130 67 45 28  
Väärteoasjad (lõpetatud) 43 29 11 16  
Trahvid (väärteokaristus), sunniraha (korduvalt kohaldatav sunnivahend järelevalves) 39 22 8 15  
Loa- ja erimenetlused
Registreerimistaotlused (delikaatsete andmete töötlemine või vastutava isiku määramine) 608 602 902 540  
Andmekogude kooskõlastustaotlused (asutamisel, kasutusele võtmisel, andmete muutmisel, lõpetamisel) 84 89 115 167  
Loataotlused teadusuuringuiks andmesubjektide nõusolekuta 13 17 13 29  
Loataotlused isikuandmete välisriiki edastamiseks 7 6 13 8  
Taotlused iseenda andmete suhtes Schengeni, Europoli jt piiriülestes andmekogudes 4 6 6 10  

 

Tutvu ka eraelu kaitse ja avaliku teabe alase kriminaalstatistikaga aastatest 2003-2013

 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner