Euroopa andmekaitse reform

PrintPDF Jaga

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Uus määrus on otsekohalduv, mis tähendab, et koos siseriiklike rakendusaktidega hakkab see asendama ka senist Eesti isikuandmete kaitse seadust. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Isikuandmete kaitse üldmäärus (.pdf)

Uut määrust on võimalik lugeda ka veebitekstina.

Andmekaitse reformi pakett sisaldab ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Määrus koos reformi paketti kuuluvate direktiividega avaldati Euroopa Liidu Teatajas 04.05.2016.

Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle.


Määruse rakendamisest Eestis

Justiitsministeeriumi koostatud isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon (18.04.2017), .pdf, 810 kB. Kontseptsioon on esitatud kooskõlastuseks ja arvamuse avaldamiseks mitmetele valitsusasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kelle tagasiside leiab tähtaja saabudes eelnõude infosüsteemist (toimik nr 17-0584).

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori seisukohad Justiitsministeeriumi koostatud kontseptsiooni asjus (25.05.2017), .pdf, 724 kB.

Andmekaitse Inspektsiooni täiendavad seisukohad uue andmekaitseõiguse kontseptsiooni asjus (22.06.2017), .pdf, 486 kB

 

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ÜLEVAADE ELi andmekaitsereformi rakendamise seisust Eestis 14.10.2016 (.pdf)

 

Andmekaitseõiguse uus pakett on äärmiselt mahukas, mistõttu inspektsioon esitab vajadusel ka edaspidi kommentaare. Esitatud kommentaarid avaldame ka siinsel võrgulehel.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner