Euroopa andmekaitse reform

PrintPDF Jaga

Euroopa Komisjon avaldas 4.11.2010 teatise „Terviklik lähenemisviis isikuandmete kaitsele Euroopa Liidus". Selles teatati, et kehtiv andmekaitsedirektiiv 95/46/EÜ on aja proovile hästi vastu pidanud, kuid vajab uuendamist. Euroopa Parlament kiitis 14.04.2016 lõplikult heaks andmekaitse reformi paketi, millega eelnimetatud direktiiv asendatakse otsekohalduva isikuandmete kaitse üldmäärusega, lisaks sisaldab pakett ka eraldi direktiivi andmete edastamisel politseikoostöö ja õigusalase koostöö valdkonnas. Uue andmekaitse määruse peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle. Määrus jõustus 24.05.2016 ning on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas. Määrust hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25.05.2018.

Isikuandmete kaitse üldmääruse ja direktiivide tekst eesti keeles on saadaval SIIN.

Euroopa Komisjoni koostatud infomaterjalidest saad kiire ülevaate sellest, mis muutumas väikese ja keskmise suurusega ettevõtte jaoks:
Euroopa Komisjoni infograafika andmekaitse reformist (1,18 MB, .pdf)


Määruse rakendamisest Eestis

Justiitsministeeriumi koostatud isikuandmete kaitse uue õigusliku raamistiku kontseptsioon (18.04.2017), .pdf, 810 kB. Kontseptsioon on esitatud kooskõlastuseks ja arvamuse avaldamiseks mitmetele valitsusasutustele ja valitsusvälistele organisatsioonidele, kelle tagasiside leiab tähtaja saabudes eelnõude infosüsteemist (toimik nr 17-0584).

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektori ÜLEVAADE ELi andmekaitsereformi rakendamise seisust Eestis 14.10.2016 (.pdf)


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner