Nõusoleku kontrollnimekiri

PrintPDF Jaga

Üheks isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on inimese enda antud nõusolek. Kuidas võtta nõusolek selliselt, et hiljem oleks võimalik nõusoleku andmist tõendada? Milliste tingimustega tuleb seejuures arvestada?

Peamised nõusoleku andmise tingimused on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 7 ja 8. Koostasime lühikese kontrollnimekirja, et saaksite enne määruse jõustumist üle vaadata oma nõusoleku küsimise vormid ning protseduurid ja veenduda, et küsite nõusolekut isikuandmete töötlemiseks selgelt, korrektselt ja kooskõlas määruses esitatud tingimustega.

KOHUSTUS OK?  KOMMENTAAR
Olen võimeline nõusoleku andmist tõendama. Nõusolek on olemas kirjalikult või elektroonilises versioonis (nt isik on märgistanud vastava lahtri).

NB! Vaikimist või tegevusetust ei peeta nõusoleku andmiseks.
Nõusoleku vormis EI OLE eelnevalt täidetud lahtreid. Nõusoleku andmiseks peab isik ise täitma lahtrid linnukesega.
Nõusoleku vormis on teave andmete vastutava töötleja kohta. Isik peab olema teadlik, kes on andmete vastutav töötleja ning millised on tema kontaktandmed.
Nõusoleku vormis on teave andmete töötlemise eesmärkide kohta. Isik peab olema teadlik, milleks tema isikuandmeid töödeldakse.
Mitme erineva eesmärgi puhul on isikul võimalus anda iga eesmärgi kohta eraldi nõusolek. Nõusolekut ei loeta vabatahtlikult antuks, kui isikul puudub iga erineva eesmärgi korral eraldi otsustusõigus.
Eriliigilised (delikaatsed) isikuandmed on nõusoleku vormis eraldi välja toodud. Isik peab olema teadlik, milliseid eriliigilisi (delikaatseid) andmeid tema kohta töödeldakse.
Nõusoleku vorm on konkreetne ning sõnastus on lihtsas keeles. Nõusolek peab olema arusaadav, konkreetne, teadlik, ühemõtteline.
Nõusoleku küsimine on muudest küsimustest selgesti eristatud ning lihtsasti kättesaadav. Kui kirjalik nõusoleku taotlus käsitleb ka muid küsimusi, siis peab nõusoleku osa olema selgesti eristatav.
Isikul on nõusoleku andmiseks valikuvõimalus ning nõusolekust keeldumisel ei järgne talle kahjulikke tagajärgi. Nõusolek peab olema vabatahtlikult antud.
Isikul on õigus nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta eelnevat nõusoleku alusel toimunud andmete töötlemist.
Nõusoleku tagasivõtmise võimalus on märgitud nõusoleku vormi. Nõusoleku tagasivõtmine peab olema sama lihtne kui nõusoleku andmine.
Alaealise nõusoleku andmine Selgub siseriiklikust rakendusaktist.*
Isiku teavitamine tema õigustest andmete töötlemise osas Seisukoht täpsustub Euroopa andmekaitseasutuste töörühma arvamuse koostamisega.*


*Täiendame kontrollnimekirja nende punktidega, kui siseriiklikud nõuded ja Euroopa andmekaitseasutuste töörühma seisukohad on selgunud.

PDF-versioon nimekirja mugavaks printimiseks või salvestamiseks avaneb siit: Nõusoleku kontrollnimekiri andmetöötlejale


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner